Καταστατικό όπως ψηφίστηκε στην Δ' συνδιάσκεψη και ισχύει.